ลำดับคำกลอน ๑ พัน ๘

 สวนป่าวังอุโบสถภัทรสีมา  

๓๗๘. สพฺเพ อมิตฺเต ตรติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ.
ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง.
ขุ. ชา. นวก. ๒๗๑๕๕.

เทียบ: พุทธภาษิต

ที่มา : ทดลองแต่งกลอน

6,381


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย