490213 มาฆบูชา

 Webmaster  

490213 มาฆบูชา


490213 มาฆบูชา

2548-2551 ธรรมะบรรยาย
วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
2 / 34

ธรรมกาโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
(สมนศักดิ์ ณ ขณะนั้น คือพระพรหมคุณาภรณ์)
เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา 490213

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Z5_-y5gJl6E&list=PLPzXiy5L8ORaEMAZ0dNq4Nw3iHhtOKzH4&index=2

3,009
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย