งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทราพระพุทธโสธร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “หลวงพ่อโสธร ประดิษฐานอยู่หน้าพระประธานในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พระพุทธโสธรนั้นถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง มีประชาชนมาสักการบูชากันเป็นประจำตลอดทั้งปีงานนมัสการหลวงพ่อโสธรได้จัดสืบต่อกันมานานกว่า ๑๐๐ ปี และจะจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น ๑๒ คํ่า ถึง วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๒ ของทุกปี จะมีประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร ทั้งทางบกและทางนํ้า

ที่มา : เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย ๒๕๖๔, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย