งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง จังหวัดแพร่งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง เพื่อสักการะองค์พระธาตุ ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2563 ชมฟรีตลอดงาน พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง มีองค์พระธาตุช่อแฮ เป็นประธาตุปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบเชียงแสน องค์พระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระข้อศอกซ้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหอสมุดแห่งชาติ กล่าวถึงวัดพระธาตุช่อแฮว่า สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.1879 – 1881 ในสมัยที่พระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) ได้เสด็จมาสักการะพระธาตุช่อแฮ และบูรณะปฏิสังขรณ์ จากนั้นได้จัดงานสักการะ 7 วัน 7 คืน จนกลายเป็นประเพณีว่า ทุกปีชาว จ.แพร่ จะจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮขึ้น เพื่อสักการะบูชาองค์พระธาตุ ระหว่างวันขึ้น 9 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ) มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นงานประเพณีที่สำคัญ โดยใช้ชื่องานว่า งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง- ชมขบวนหลักแห่เครื่องสักการะพระธาตุ โดย อบจ.แพร่ สนับสนุนขบวนแห่สักการะพระธาตุที่ยิ่งใหญ่จากประชาชน 8 อำเภอ นำศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ขบวนแห่ของดีบ้านฉันแต่ละพื้นที่ ขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่ ขบวนฟ้อนไหว้สาป๋าระมีพระธาตุกว่า 200 คน ของสมาคมผู้นำพัฒนาสตรีชุมชน จ.แพร่ ขบวนแห่ของกระทรวงศึกษาธิการ ขบวนแห่ของ ทม.แพร่

- ชมการแข่งขันตีกลองปู่จาพญาขาล จากเยาวชน 8 อำเภอ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและชิงแชมป์กลองปู่จา พร้อมชมการแสดงตีกลองปู่จา ที่ขึ้นชื่อจากทีมผู้แทนภาคเหนือตอนบน

- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อของ จ.แพร่ และศิลปินนักร้องชื่อดัง เช่น การแข่งขันตีกลองปูจาพญาขาล เป็นต้น พร้อมเลือกซื้อสินค้าโอทอปและสินค้าจากโรงงาน

- พิธีกรรมทางศาสนาในประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวงที่มา : http://kroobannok.com/blog/9208
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย