งานขึ้นเขาห่มพระ พาท่องช่องกระจก เถลิงศกรับพรปีใหม่ ประจวบคีรีขันธ์

งานขึ้นเขาห่มพระ พาท่องช่องกระจก เถลิงศกรับพรปีใหม่ ประจวบคีรีขันธ์งาน “ขึ้นเขาห่มพระ พาท่องช่องกระจก เถลิงศกรับพรปีใหม่” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกองส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ชื่อโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนักท่องเที่ยวขึ้นเขาช่องกระจกเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เป็นงานประเพณีที่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับ เกิดพลังศรัทธาจากประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมต่างๆ ประกอบกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนโยบายให้ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว และสุขภาพโดยศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ที่จะเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง และโอกาสอันดีที่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว จะได้รวมพลังศรัทธาในการเปิดศักราชใหม่ ด้วยการสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกับ ประเพณีขึ้นปีใหม่ “ขึ้นเขาห่มพระ พาท่องช่องกระจก เถลิงศกรับพร ประจำปี ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนักท่องเที่ยวขึ้นเขาช่องกระจกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองประจวบคีรีขันธ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังสืบสานต่อไป* อัญเชิญผืนผ้าขึ้นสู่ยอดเขาช่องกระจก โดยเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ายธรรมยุต) ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ ถวายสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุ และนำขบวนอัญเชิญผ้าประทักษิณารอบองค์พระธาตุเจดีย์ ๓ รอบ ทำพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุเจดีย์ โปรยทาน ข้าวตอก ดอกไม้

ที่มา : หนังสือเทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย ๒๕๖๔ - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย