งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ของชาวอุบลฯ ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘ และแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ หรือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดให้มีขึ้นทุกปี ประกวดประชันความวิจิตรบรรจงของต้นเทียน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นต้นมา

ที่มา : เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย ๒๕๖๔, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย