งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดนครราชสีมาเป็นงานใหญ่ประจำปีของชาวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มีการจัดขบวนเทียนพรรษาจากวัดต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประกวดรวมมากกว่า ๓๐ ขบวน

ขบวนเทียนแห่รอบเมืองโคราชเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน และมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดประดิษฐ์ต้นเทียน การประกวดต้นเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียน ภายในงานยังมีการจำหน่าย สินค้า OTOP และภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การแสดงแสง สี เสียง นิทรรศการต่างๆงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดนครราชสีมา

วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ (ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี) เป็นวันเข้าพรรษา จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานแห่เทียนพรรษาโคราชที่สำคัญงานหนึ่งในงานบุญเข้าพรรษา หรือบุญเดือน 8 ซึ่งถือเป็นงานบุญใหญ่ตามฮีตสิบสองหรือจารีตประเพณี 12 เดือน ของชาวอีสาน เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายวัดให้ภิกษุสามเณรได้ใช้จุดให้แสงสว่างยามศึกษาพระธรรมในเวลากลางคืน โดยเชื่อว่าผู้ร่วมงานจะได้รับอานิสงส์แรง ทำให้เกิดสติปัญญามองเห็นธรรม โดยก่อนถึงวันเข้าพรรษาชาวบ้านตามคุ้มวัดต่างๆ จะช่วยกันหล่อเทียนพรรษาแกะสลักตกแต่งอย่างวิจิตรพร้อมทั้งนำเทียนมาประดิษฐ์เป็นประติมากรรมเล่าเรื่องราวต่างๆ ในพระพุทธศาสนา เช่น พุทธประวัติและชาดก การเทิดพระเกียรติ และวัฒนธรรมประเพณีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาตามแต่ความคิดสร้างสรรค์

เมื่อถึงวันงานแต่ละคุ้มวัดจะนำเทียนพรรษาเข้าร่วมขบวนแห่ไปตามถนนรอบเมือง พร้อมวงดนตรี และขบวนฟ้อนรำนำหน้าแห่ไปตามถนนรอบเมืองเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ชมความงดงามอลังการของต้นเทียนพรรษา ซึ่งแต่ละต้นล้วนเกิดจากความเพียรพยายามของช่างเทียนที่มีความชำนาญ สร้างและแกะสลักต้นเทียนอันวิจิตรงดงาม กล่าวได้ว่าฝีมือของช่างเทียนโคราชนั้นไม่แพ้ใคร ก่อนจะไปรวมตัวกันเพื่อประกวดต้นเทียนพรรษาถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด, สวนเมืองทอง สวนสุรนารี สวนอนุสรณ์สถานฯ และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มา : http://nm.sut.ac.th/koratdata/?m=detail&data_id=2097, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย