งานประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ จังหวัดสมุทรสาครสืบสานประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ ในวันออกพรรษา ที่วัดเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจัดพิธีตักบาตรดอกไม้ - ล้างเท้าพระ เนื่องในวันออกพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทย เชื้อสายรามัญ ในตำบลเจ็ดริ้วที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี โดยในปีนี้มีชาวไทยเชื้อสายรามัญตำบลเจ็ดริ้วจัดพิธีตักบาตรดอกไม้และตักบาตรเทโว“ประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ” เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยรามัญ ในวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 วัดเจ็ดริ้วและชาวมอญในจังหวัดสมุทรสาครจึงร่วมสืบทอดประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระนี้ โดยในตอนเช้าจะเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์มหาชาติ และในช่วงบ่ายก็จะเตรียมขันใส่น้ำและดอกไม้หลากหลายชนิดเพื่อรอเวลาที่พระสงฆ์จะเดินไปยังพระอุโบสถ เมื่อได้เวลาที่พระสงฆ์เดินเป็นแถวจากศาลาไปยังพระอุโบสถแล้ว ระหว่างทางนั้นจะนำน้ำมาล้างเท้า ปูผ้าให้พระสงฆ์เดินย่ำ และถวายดอกไม้ใส่ลงไปในย่ามที่พระสงฆ์ถืออยู่จนครบ จากนั้นเจ้าอาวาสก็จะเป็นผู้นำทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาต่อไป จึงขอชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบต่อพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเล่นสะบ้า การปักผ้าสไบมอญ การกวนกาละแม รวมทั้งแสดงวิถีชีวิตการละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญเจ็ดริ้วอีกด้วยที่มา : เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย ๒๕๖๔, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย