งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนครประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญประจำจังหวัดสกลนคร โครงสร้างของปราสาทผึ้งทำมาจากกาบกล้วยร้อยติดกันด้วยตอกไม้ไผ่ และประดับตัวปราสาทด้วยดอกไม้ที่ทำจากเทียนขี้ผึ้งอย่างวิจิตรตระการตาเพื่อถวายแด่องค์พระธาตุเชิงชุมและเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยขบวนแห่ปราสาทผึ้งประยกุ ต ์ปราสาทผึง้โบราณ และริว้ ขบวนแสดงวถิ ชี ีวติและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่าพื้นเมือง และชมการแข่งขันเรือยาว

ที่มา : เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย ๒๕๖๔, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย