งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางนํ้าคลองลาดชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยชาวลาดชะโดมีชีวิตที่ผูกพันกับสายนํ้า มีคลองชะโด เป็นสายนํ้าไหลผ่าน และในสมัยโบราณ ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนจะใช้แม่นํ้า คู คลอง เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม จึงเป็นที่มาของประเพณีแห่เทียนพรรษาทางนํ้าของชาวลาดชะโด โดยทางจังหวัดได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีแห่เทียนพรรษาทางบก และทางนํ้า การประกวดขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางนํ้า การประกวดเทพีลาดชะโด การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น

ที่มา : เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย ๒๕๖๔, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย