บอกบุญจิตอาสาถวายการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธในเขตจังหวัดชลบุรี,ฉะเชิงเทราและใกล้เคียง

 NATPON    21 มี.ค. 2560

สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่เพียรเจริญภาวนาอริยมรรคอันมีองค์แปด เพื่อดับทุกข์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ ในเขตจังหวัดชลบุรี,ฉะเชิงเทรา
ที่มีอาการอาพาธดังต่อไปนี้
-ปวดหลัง ปวดสะโพก เสียวชาไปถึงขาหรือเดินไม่ถนัด ทำให้เกิดเวทนาในการเดินจงกรมหรือเจริญภาวนา
-ขาตึงปวดร้าว
-ปวดคอ
-ปวดแขน ไหล่
-เดินไม่สะดวก
-อัมพฤกษ์-อัมพาต
-และอื่นๆ
ข้าพเจ้าจิตอาสาจบผู้ช่วยแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุขและใบยกระดับนวดไทย ระดับ ๒ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เคยถวายการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธสายวัดป่าสาขาของวัดหนองป่าพงต่างๆ อาทิเช่น หลวงปู่มี เจ้าอาวาสวัดป่าทุ่งวัว , พระอาจารย์หนูสิน ฯ พระมหา ดร.ประเวศ เจ้าอาวาสวัดโนนป่าว่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว หลวงพ่อสมาน ฯ และอื่นๆ เป็นธรรมทาน
มีความประสงค์จะถวายการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ที่เพียรเจริญภาวนาอริยมรรคอันมีองค์แปด เพื่อดับทุกข์จริง ในเขตจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และใกล้เคียง เป็นธรรมทาน
ติดต่อแจ้งข้อมูลและนัดหมายได้ที่อีเมล : peenat118@gmail.com
ขออนุโมทนาสาธุกุศลธรรมกับทุกท่านที่ช่วยประชาสัมพันธ์จิตอาสาการอุปัชฐากพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธดังกล่าวมา ณ ที่นี้ และ
ขอให้ทุกท่าน มีดวงตาเห็นธรรมในจิต และเดินทางถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพาน ในเวลาไม่ช้าไม่นานเทอญ.

NAT
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐


 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,557 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย