เชิญร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939    24 ต.ค. 2559

เชิญร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป
เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ (๑๙ วัน

องค์ประกอบ
ระยะเวลาอุปสมบทประมาณ ๑๙ วัน พิธีการบรรพชาอุปสมบทหมู่ในวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พิธีลาสิกขาในวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื้อหาของโครงการจะครอบคลุมทั้งภาคปริยัติ ภาคปฏิบัติภาวนา และภาคเกื้อโลก รู้และเข้าใจสภาพปัญหาพัฒนาการของสังคมและโลก รวมถึง ทักษะต่าง ๆ ที่สมสมัย รวมถึงการศึกษาดูงานกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาคปริยัติ มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างมั่นคง ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมีทักษะในการสืบค้นศึกษาต่อได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพหลังจบโครงการ โดยจะเน้นการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะสาทกสนทนาและปุจฉาวิสัชนาระหว่างผู้ร่วมโครงการร่วมกับธรรมภาคีและวิทยากรทั้งพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส ด้วยการศึกษาจากพระไตรปิฎกเป็นต้นแบบ และมีหนังสือประกอบหลักอีก ๓ ชุดคือ (๑) หนังสือ หลักพระพุทธศาสนา ลักษณะพระพุทธศาสนา และ หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา ของ สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, (๒) หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุด จากพระโอษฐ์ ของพุทธทาสภิกขุ และ (๓) หนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ภาคปฏิบัติภาวนา มีวัตถุประสงค์ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ หลักและวิธีการปฏิบัติภาวนา ที่พระพุทธองค์ทรงสอน เพื่อที่จะสามารถต่อยอดการปฏิบัติภาวนาที่ตรงกับจริต และสามารถนำไปเผยแผ่สั่งสอน

แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
ระยะเวลา ๑๙ วัน ของบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
จะแบ่งเป็น ๓ ช่วงหลัก ประกอบด้วย
- ช่วงที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นกระบวนการเรียนรู้ ถือศีล ๘ สวดมนต์บทสำคัญๆ
เช่น อภิณหปัจจเวกขณะปาฐะฯ และ ซ้อมขานนาค
วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พิธีปลงผมนาค
วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ - เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. บรรพชาอุปสมบทหมู่
- ช่วงที่ ๒ เป็นกระบวนการเรียนรู้ภาคปริยัติ และ ภาคภาวนา
- ช่วงที่ ๓ ภาคเกื้อโลก

ไม่มีค่าใช้จ่ายของผู้ที่เข้าร่วมอุปสมบท
จะอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนสิ่งจำเป็นอื่น ๆ แด่พระสงฆ์ทุกรูป โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนผู้มีศรัทธา องค์กรสนับสนุนอื่น ๆ ครูบาอาจารย์ และ ธรรมภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

ประสงค์จะร่วมเป็น เจ้าภาพถวายผ้าไตร รูปละ ๕,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพถวายภัตตาหาร เช้่า เพล พร้อมนำ้ปานะ / มื้อละ รูปละ ๕,๐๐๐ บาท

รับสมัคร : เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับแบบฟอร์มได้ที่:
วัดไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทร. โทร. ๐๘๙ – ๐๐๕๔ – ๓๘๘ , ๐๘๗ – ๘๘๓๒ – ๕๔๔
E-mail: vipassana-sati@hotmail.com


• อามิสทาน

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ถ้าข้าไม่ลงนรก แล้วใครจะลงนรก

• พุทธคุณ ๙ ประการ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ๓๑.ปางชี้อัครสาวก

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย