วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร


วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร , สังกัด : ธรรมยุติกนิกาย

วัดบวรมงคลราชวรวิหาร หรือ วัดลิงขบ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย แต่เดิมเป็นรามัญนิกาย ตั้งอยู่ที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครวัดบวรมงคล เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ ชื่อว่า วัดลิงขบ ตั้งเมื่อปี ๒๓๐๐ (ก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก ๑๐ ปี) สร้างขึ้นโดยชาวรามัญ (มอญ บางตำนานก็ว่าเป็นวัดเก่ามีมาแต่เดิม) อพยพมาจากเมืองหงสาวดี เมื่อถูกพม่าตีแตกเข้ามาพึ่ง พระบรมโพธิสมภาร ของพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา ก่อนพระเจ้ากรุงธนบุรี ตั้งเมืองธนบุรี เป็นเมืองหลวงของไทยในสมัยโน้นวัดบวรมงคล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านฝั่งตะวันตกของ แม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ระหว่างสะพานพระราม ๘ (โรงงานบางยี่ขันเดิม) กับสะพานกรุงธนบุรี ใกล้กับวัดคฤหบดี ตรงข้ามปากคลอง ผดุงกรุงเกษมเทเวศร์ อยู่ในท้องที่ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครวัดบวรมงคล มีเนื้อที่ตั้งวัด ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๔๒๖ จำนวน ๒๙ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา มีที่ดินเขต ธรณีสงฆ์ ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๗๑ จำนวน ๘ ไร่ ๒ งาน ๒๔ ตารางวา และตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๗๒ จำนวน ๒๐ ไร่ – งาน ๑๘ ตารางวา รวมที่ดินตั้งวัด และที่ดินธรณีสงฆ์ เป็น ๕๘ ไร่ – งาน ๖๗ ตารางวาการปฏิสังขรณ์วัดลิงขบ ก่อนการสถาปนาขึ้นเป็นวัดบวรมงคล พระอารามหลวง สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรสถานมงคล มหาเสนานุรักษ์ ทรงสร้างถาวรวัตถุ ปูชนียวัตถุ เท่าที่ปรากฏ เหลือเป็นหลักฐาน อยู่จนทุกวันนี้ มี

๑. พระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย ไม่ปรากฏพระนาม เป็นประธาน ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๓ เมตร ๔๐ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงพระรัศมี ๗ เมตร ๔๕ เซนติเมตร ๑ องค์ พร้อมพระอัครสาวกทั้งสอง๒. พระอุโบสถก่ออิฐคือปูน ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ๓๐ เซนติเมตร ยาว ๓๕ เมตร ๒๐ เซนติเมตร หลังคา ๔ ชั้น สูงประมาณ เกือบเส้น๓. วิหารคด หลังคาคล่อมกำแพง พระอุโบสถ มีประตูเข้าออกได้ประจำ ๔ ทิศ วัดโดยยาว ทางด้านตะวันออก และตะวันตก ด้านละ ๔๖ เมตร ๔๐ เซนติเมตร ทางด้านเหนือและด้านใต้ ยาวด้านละ ๗๐ เมตร ๓๐ เซนติเมตร ส่วนกว้างร่วมในด้านละ ๕ เมตร ๓๐ เซนติเมตร เท่ากันทุกด้าน ส่วนสูงจดหลังคา ๓ เมตร ๒๕ เซนติเมตร๔. พระพุทธรูปปั้น ก่อตั้งเป็นพระระเบียง ภายในวิหารคตรอบพระอุโบสถ รวม ๑๐๘ องค์ เป็นพระพุทธรูปบางมารวิชัย หน้าตัก ๙๕ เซนต์ ขนาดสูง ๑.๓๙ เมตร๕. พระเจดีย์แบบก่อตั้งประจำมุมพระอุโบสถ ๔ ด้าน ฐานวัดโดยรอบ ๙ วา สูง ๙ วา๖. ศาลาการเปรียญหลังใหญ่ อยู่หน้าวัด หันหน้าออก แม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้รื้อลงเสีย เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔๗. หอระฆังใหญ่ ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถด้านใต้ ๑ หอ กับหอระฆังเล็ก ตั้งอยู่ในหมู่กุฏิสงฆ์ ๑ หอรวมเป็น ๒ หอ

๘. ศาลาสวดมนต์ ตั้งอยู่ในหมู่กุฏิสงฆ์ ( ศาลาคณะเขียว ) ต่อมาได้รื้อลงสร้างกุฏิตึก ๒ ชั้นแล้ว
พระเจดีย์มีลักษณะศิลปะมอญ เป็นพระเจดีย์หมู่ 9 องค์ มีนามว่า พระเจดีย์หงษา ประกอบด้วยเจดีย์ใหญ่ 1 องค์ และเจดีย์บริวาร 8 องค์ เจดีย์ประธานมีลักษณะย่อมุมไม้ยี่สิบ องค์เจดีย์ไม่มีเรือนธาตุ แต่ทำเป็นฐานลดระดับขึ้นไปรับองค์ระฆัง ปล้องไฉน ปลี และลูกแก้ว ตั้งซ้อนเป็นลำดับขึ้นไป

วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร

ซอย จรัญสนิทวงศ์ 46 แยก 19 แขวง บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 02 433 5440

พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร

สังกัดคณะสงฆ์ : ธรรมยุติกนิกาย

เฟซบุ๊ก วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย