พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
"ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้"


"ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้...พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย"

ประวัติย่อ...
ภายหลังจากที่พระมหาบุรุษได้กำราบพรยามารลงได้แล้ว พระองค์จึงได้ตั้งพระทัยเจริญสมาธิจนได้ญาณขั้นต่างๆ และในที่สุดก็ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเวลาเช้าตรู่ของวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา)

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัสบดี...
อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ
สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา
ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ
สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา
สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา
ชาตะเวทะ ปฏิิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง
มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ
อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม
นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ


การปฏิบัติ...
สวดวันละ ๑๙ จบ จะมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พึงใช้เครื่องประดับและบ้านเรือนเป็นสีเหลืองหรือสีไพล ส่วนสีรองลงมาคือ สีน้ำเงิน สีแดง สีเขียว พึงเว้น สีดำ สรกรมท่า และสีน้ำเงินแก่

 
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย