พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)

    186 บูชา - 19 พค 27.mp3

    187 ปฏิบัติ ปฏิเวธ - 03 ตค 24.mp3

    188 ทุกข์ (๒) - 23 พย 14.mp3

    189 สมุทัย - 28 พย 14.mp3

    190 นิโรธ - 30 พย 14.mp3

    191 แก่ เจ็บ ตาย - 22 กย 15.mp3

    192 สัจจธรรม - 13 กค 19.mp3

    193 หลักพระพุทธศาสนา ๔ ประการ - 14 สค 19.mp3

    194 โลภ โกรธ หลง ทิฏฐิ มานะ - 24 สค 19.mp3

    195 สุขภาพกาย ใจ - 08 กย 19.mp3

    196 เครื่องขยาย - 15 เมย 21.mp3

    197 หลักในการละชั่วทำดี - 28 มค 20.mp3

    198 ธรรมสอนที่กายกับใจ - 21 ตค 21.mp3

    199 มหากรุณาธิคุณ - 15 เมย 20.mp3

    200 การเข้าถึงพระรัตนตรัย - 20 มค 22.mp3

    201 วันเกิดพระอาจารย์ - 25 เมย 20.mp3

    202 รูปนาม - 26 มค 20.mp3

    203 ไฟราคะ โทสะ โมหะ - 08 มค 21.mp3

    204 โครงการปฏิบัติธรรม - 22 เมย 21.mp3

    205 ความสงบ - 23 เมย 21.mp3

    206 วันวิสาขบูชา - 21 พค 21.mp3

    207 ทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนา - 12 กค 21.mp3

    208 เหตุ-ปัจจัย - 18 สค 21.mp3

    209 ธรรมสอนที่กายกับใจ - 21 ตค 21.mp3

    210 ทาสพระรัตนตรัย - 30 ตค 21.mp3

    211 วิธีเข้าถึงพระรัตนตรัย - 20 มค 22.mp3

    212 จุดเดิมของพระพุทธศาสนา - 01 กพ 22.mp3

    213 พิษเกิดจากกายกับใจ - 25 กพ 22.mp3

    214 ไตรภูมิ - 01 สค 22.mp3

    215 อัปปมัญญา๔ - 18 ธค 22.mp3

    216 แนวปฏิบัติธรรมของเก่า - 24 มีค 23.mp3

    217 รวมใจ - 31 มีค 23.mp3

    218 การเร่ร่อนของจิต - 04 ตค 23.mp3

    219 ประโยชน์ของขันธ์ห้า - 19 ตค 23.mp3

    220 พระคุณของพระพุทธองค์ - 02 ตค 23.mp3

    221 วันออกพรรษา (๑) - 24 ตค 23.mp3

    222 ทาน ศีล - 01 พย 23.mp3

    223 ลิงติดตัง - 22 ธค 23.mp3

    224 สัมมัปปธาน ๔ - 01 มค 24.mp3

    225 อายตนะภายนอกภายใน - 04 เมย 24.mp3

    226 พิจารณาการแปรสภาพ - 13 ตค 24.mp3

    227 สติปัฏฐานสี่ - 15 พค 25.mp3

    228 หลักในการดูของละเอียด - 23 พย 25.mp3

    229 จิตหลอกจิต - 29 ธค 25.mp3

    230 กตัญญูกตเวที - 21 มค 26.mp3

    231 ความสามัคคี - 28 มค 26.mp3

    232 วันเกิดพระอาจารย์ - 25 เมย 27.mp3

    233 วันออกพรรษา (๒) - 28 ตค 28.mp3

    234 อายตนะ ๖ - 16 มค 16.mp3

    235 สังคายนาตัวเอง - 02 กค 21.mp3

    236 หนี้พระคุณ - 18 พค 22.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย