พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)

    001 ขันธ์ห้าเป็นภาระอย่างยิ่ง - 17 สค 13.mp3

    002 รูปธรรม นามธรรม - 15 กย 13.mp3

    003 ไตรสรณคมน์ (๑) - 22 พย 13.mp3

    004 แยบคายในการภาวนา - 19 มค14.mp3

    005 มาร - 24 เมย 14.mp3

    006 พุทธคุณครั้งที่ 1 - 27 พค 15.mp3

    007 พุทธคุณครั้งที่ 2 - 04 มิย 15.mp3

    008 วันอาสาฬหบูชา (1) - 11 กค 19.mp3

    009 ความเข้าใจในธรรม - 03 กพ 20.mp3

    010 มนุษย์มีหลายประเภท - 03 เมย 20.mp3

    011 สติปัญญา - 13 กพ 21.mp3

    012 ทำไมพระพุทธเจ้า - 12 กค 21.mp3

    013 บุญบาปเกิดที่ใจ - 14 พย 21.mp3

    014 นิวรณ์ห้า (๑) - 29 พย 21.mp3

    015 นิวรณ์ห้า (๒) - 07 ธค 21.mp3

    016 สติรักษาจิต (๒) - 30 ธค 21.mp3

    017 มารห้า (๑) - 10 มค 22.mp3

    018 หลักปฏิบัติธรรม - 27 มค 22.mp3

    019 ชีวิตเป็นของน้อยนิด - 15 กพ 23.mp3

    020 ความงามในพุทธศาสนา - 22 พค 23.mp3

    021 ประโยชน์ของขันธ์ - 19 สค 23.mp3

    022 ธรรมอาศัยความสงบ - 25 พย 23.mp3

    023 การฝึกหัดจิต - 07 ธค 23.mp3

    024 ความตื่น (ปีใหม่) - 05 มค 24.mp3

    025 จิต-ใจ - 30 กค 24.mp3

    026 ความเกิดดับ - 25 สค 24.mp3

    027 กัมมัฏฐาน - 21 ตค 24.mp3

    028 เบื้องต้นการภาวนา - 04 พย 24.mp3

    029 การแจกอักขระพยัญชนะ - 26 พย 24.mp3

    030 คนสี่เหล่า - 22 พค 25.mp3

    031 ฝึกหัดกรรมฐาน - 13 กค 25.mp3

    032 ธรรม (๒) - 19 พย 26.mp3

    033 หลักปฏิบัติพระพุทธศาสนา - 04 ธค 26.mp3

    034 ตื่นหาธรรม - 03 มค 27.mp3

    035 มรรค (๑) - 21 พย 14.mp3

    036 มรรค (๒) - 02 ธค 14.mp3

    037 พุทธคุณครั้งที่ ๑ - 27 พค 15.mp3

    038 พุทธคุณครั้งที่ ๒ - 04 มิย 15.mp3

    039 แยกโลกออกจากธรรม - 30 กย 15.mp3

    040 ฟังเทศน์ ฟังธรรม - 01 พค 16.mp3

    041 สติรักษาจิต (๒) - 30 ธค 21.mp3

    042 ธรรม ญาณ สมาธิ - 06 ธค 16.mp3

    043 ความฉลาดในความโง่ - 08 ธค 16.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย