พระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทฺธาจาโร)

    01 พิจารณากระดูก 300 ท่อน.mp3

    02 จิตใจดวงผู้รู้อยู่.mp3

    03 การจดจําคําสั่งสอน.mp3

    04 พุทโธ.mp3

    05 นักภาวนากล้าตาย.mp3

    06 ภาวนาล้างใจให้สะอาด.mp3

    07 ศรัทธาหัวเต่า.mp3

    08 แร่ทองคํา.mp3

    09 คนตาบอดจูงคนตาบอด.mp3

    10 ตั่งมั่นในธรรม.mp3

    11 พุทโธอยู่ที่ใจ.mp3

    12 เพียรปฎิบัติภาวนา.mp3

    13 ภาวนาจนเลยตาย.mp3

    14 เลิกละบาป ประกอบบุญ.mp3

    15 อนัตตลักษณะ.mp3

    16 อุบายสั่งสอนจิต.mp3

    17 ใจกลัวกิเลส.mp3

    18 ขัดจิตด้วยสมาธิ.mp3

    19 เมตตาธรรม.mp3

    20 อิมิชาติ-หน่อนกินคูถ.mp3

    21 กิเลสไหม้กายวาจาจิต.mp3

    22 มรณภัย.mp3

    23 กายคตาสติภาวนา.mp3

    24 รู้แจ้งแล้วละ.mp3

    25 พระพุทธศาสนา.mp3

    26 เดินทางผิด.mp3

    27 ภพ-ชาติ.mp3

    28 (30 ธ.ค. 28).mp3

    29 ภาวนาฆ่ากิเลส.mp3

    30 สอนใจตนเอง.mp3

    31 ปฎิบัติภายในกาย.mp3

    32 พละ 5.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย