พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )

    694 ทำไมต้องสำรวมจิต - 28 สค 37.mp3

    695 จิตอ่อนแอก็แพ้กิเลส - 29 สค 37.mp3

    696 จิตไม่ยอมอยู่กับทุกข์ - 29 สค 37.mp3

    697 ฆ่าความโกรธ - 12 กย 37.mp3

    698 สติวนัย - 31 สค 37.mp3

    699 แนวทางอริยะ - 24 กย 37.mp3

    700 หลงสมบัติติดสุขชั่วคราว - 4 ตค 37.mp3

    701 เพราะไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้า.mp3

    702 นักบวชต้องเป็นนักเสียสละ - 6 ตค 37.mp3

    703 เตือนสติพระ - 7 ตค 37.mp3

    704 มนุษย์แสวงหาอะไร - 20 ตค 37.mp3

    705 พิจารณาปัจจัยสี่ - 16 สค 37.mp3

    706 เป็นลาภอันยิ่งแล้วที่ได้มาบวช - 25 ตค 37.mp3

    707 อุบายต่อสู้เพื่ออยู่ในพรหมจรรย์ - 30 ตค 37.mp3

    708 ผู้ใดสำรวมจิตได้ย่อมพ้นบ่วงแห่งมาร - 6 มค 38.mp3

    709 อย่าเห็นแก่ตัว - 25 มค 38.mp3

    710 เกิด-ดับ - 9 มีค 38.mp3

    711 อบรมศีลสามเณร - 25 มีค 38.mp3

    712 อย่าถือมงคลตื่นข่าว - 26 มีค 38.mp3

    713 อุปนิสัยสืบต่อ - 26 มีค 38.mp3

    714 ให้เห็นโทษของราคะโทสะโมหะ - 27 สค 38.mp3

    715 วิธีสำรวมจิต - 26 เมย 38.mp3

    716 ก้าวสู่ทางพ้นทุกข์ - 27 เมย 38.mp3

    717 เอาธรรมนำชีวิต - 26 พค 38.mp3

    718 พิจารณาทุกข์ของชีวิต - 25 กค 38.mp3

    719 จิตนั้นผ่องใสแต่กิเลสทำให้เศร้าหมอง - 3 กค 38.mp3

    720 ชีวิตจะตกตํ่าถ้าเอากิเลสนำทาง - 10 สค 38.mp3

    721 อุปาทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ - 30 สค 38.mp3

    722 ธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์ - 7 กย 38.mp3

    723 เทศน์อบรม - 6 กย 38.mp3

    724 ให้รักษาความสงบเครพในธรรม - 14 พค 39.mp3

    725 โทษของบาปอานุภาพของบุญ - 19 กย 39.mp3

    726 เตือนสติผู้ประฏิบัติธรรม - 13 ตค 39.mp3

    727 เราปฏิบัติธรรมเพื่อละความยึดมั่นถือมั่น - 25 ตค 39.mp3

    728 เทศน์อบรม - 26 ตค 39.mp3

    729 ธรรมทั้งหลายไม่ควรถือมั่น - 26 สค 39.mp3

    730 ผีที่แท้จริง - 10 พย 39.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย