พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )

    496 เทศน์อบรม - 5 มค 34.mp3

    497 กำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันตัดอดีตอนาคต - 5 มค 34.mp3

    498 แสวงหาสุขในความวุ่นวาย - 6 มค 34.mp3

    499 หน้าที่สำคัญของชีวิต - 7 มค 34.mp3

    500 ผู้มีปัญญาก็สามารถพาชีวิตให้พ้นทุกข์ได้ - 7 มค 34.mp3

    501 โทษของกาม - 5 มค 34.mp3

    502 ผู้เห็นทุกข์ต้องลุกขึ้นภาวนา - 9 มค 34.mp3

    503 หาเลี้ยงทุกข์ - 9 มค 34.mp3

    504 เพราะความไม่รู้ - 10 มค 34.mp3

    505 พระธรรมคุ้มครองผู้ปฏิบัติได้อย่างไร - 10 มค 34.mp3

    506 ฝึกจิต - 11 มค 34.mp3

    507 ฝึกปล่อยฝึกวาง - 11 มค 34.mp3

    508 มารห้า - 22 มค 34.mp3

    509 หนาวใจเอาอะไรห่ม - 18 มค 34.mp3

    510 ตัณหาพาท่องทุกข์ - 21 มค 34.mp3

    511 เทศน์อบรม - 6 มค 34.mp3

    512 ให้รู้เท่าทันขันธมาร - 23 มค 34.mp3

    513 ทุกข์สมุทัย - 4 กพ 34.mp3

    514 ผู้ประมาทย่อมไม่ทันต่อความหลง - 5 กพ 34.mp3

    515 เห็นเกิดดับจึงต้องปราบกิเลส - 8 กพ 34.mp3

    516 กิเลสเป็นศัตรูของชีวิตอันดี - 9 กพ 34.mp3

    517 โยคีบุคคลผู้บำเพ็ญตะบะธรรม - 13 กพ 34.mp3

    518 ให้มีความละอายต่อบาป - 5 มีค 34.mp3

    519 เอาชนะตนให้ได้ - 8 มีค 34.mp3

    520 เทศน์อบรม - 5 มค 33.mp3

    521 เนื้อนาบุญ - 8 มีค 34.mp3

    522 ให้รู้เท่าอารมณ์กระทบจิต - 5 มีค 34.mp3

    523 ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้น - 28 มีค 34.mp3

    524 ผู้มีปัญญามุ่งละกิเลส - 30 มีค 34.mp3

    525 ฝึกจิตให้อยู่เหนือโลกธรรมและบาปอกุศล - 2 เมย 34.mp3

    526 เทศน์อบรม - 3 เมย 34.mp3

    527 เหตุปัจจุบันของชีวิต - 4 เมย 34.mp3

    528 ผู้อยู่ย่อมไม่มีที่พึ่งย่อมเป็นทุกข์ - 4 เมย 34.mp3

    529 ให้พึ่งตนเอง - 4 มค 34.mp3

    530 คนบุญ - คนบาป - 2 พค 34.mp3

    531 อย่าพากันชอบบาป - 2 พค 34.mp3

    532 บุญให้มา - 3 พค 34.mp3

    533 งานอันบุคคลทำได้ยาก - 3 พค 34.mp3

    534 สงบกิเลส หมดเหตุแห่งทุกข์ - 19 พค 34.mp3

    535 เพียรฆ่ากิเลส หมดเหตุเกิดตาย - 20 พค 34.mp3

    536 การตายเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา - 19 พย 34.mp3

    537 บำเพ็ญอภัยทาน - 21 พย 34.mp3

    538 อบรมอินทรีย์ - 22 พค 34.mp3

    539 ฝึกตายก่อนตาย - 12 มิย 34.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย