พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )

    445 เทศน์อบรม - 21 สค 33.mp3

    446 ดับไฟ - 26 สค 33.mp3

    447 คนเกลียดคร้าน เอาแต่นอน อรัชชี กิเลส - 25 สค 33.mp3

    448 ชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำ - 27 สค 33.mp3

    449 พืช 2 ชนิดในจิตใจ - 30 สค 33.mp3

    450 ธรรมวินัยเป็นอุบายกำจัดโรคของจิต - 17 ตค 33.mp3

    451 เทศน์อบรม - 31 สค 33.mp3

    452 แสวงหาของอันมีชราทรุดโทรม - 3 กย 33.mp3

    453 ดับไฟเผาวิญญาณ - 3 กย 33.mp3

    454 อุบายฝึกจิตไม่ให้ข้องในโลกนี้ - 4 กค 33.mp3

    455 ชาติความเกิดเป็นทุกข์ - 5 กย 33.mp3

    456 การสั่งสมบุญกุศลนำไปซึ่งความสุข - 4 กย 33.mp3

    457 สำรวมอินทรีย์หก - 13 กย 33.mp3

    458 จิตที่ฝึกดีชีวิตนี้ย่อมไม่มีปัญหา - 11 กย 33.mp3

    459 ความเป็นมาและภัยของชีวิต - 14 กย 33.mp3

    460 ความขยันหมั่นเพียรเป็นปัจจัยของความเจริญ - 14 กย 33.mp3

    461 เจริญปัญญาอบรมจิต - 15 กย 33.mp3

    462 ตันหาเป็นเหตุ - 20 กย 33.mp3

    463 มุ่งความสงบพบสุข - 18 กย 33.mp3

    464 ชี้ทางถูก ทางผิด - 19 กย 33.mp3

    465 ตัณหาพาท่องทุกข์ - 20 กย 33.mp3

    466 ความสุขทุกคนต่างแสวงหา - 23 กย 33.mp3

    467 บำเพ็ญทรัพย์ภายใน - 25 กย 33.mp3

    468 ข้อวัตรปฏิบัติเบื้องต้นของชาวพุทธ - 27 กย 33.mp3

    469 พิจารณาทุกข์ในธาตุขันธ์ - 28 กย 33.mp3

    470 ฝึกจิตพิจารณาขันธ์ 28 กย 33.mp3

    471 ติดสูบบุหรี่ชั่วคราว.mp3

    472 ผู้มีปัญญาพาชีวิตรอด - 2 ตค 33.mp3

    473 ฝึกตนให้ตื่นอยู่เสมอ - 3 ตค 33.mp3

    474 ตื่นจากความหลับ - 6 ตค 33.mp3

    475 สภาพเหมือนกันแห่งสังขารทั้งหลาย - 9 ตค 33.mp3

    476 ฝึกจิตอย่าให้หลงให้เมา - 10 ตค 33.mp3

    477 ทางอันบริสุทธิ์ - 18 ตค 33.mp3

    478 เหตุแห่งสุข เหตุแห่งทุกข์ - 19 ตค 33.mp3

    479 ผู้ฝึกดีแล้วย่อมสมควรแก่การงาน - 19 ตค 33.mp3

    480 เพียรปล่อยวางของว่าง - 21 ตค 33.mp3

    481 เทศน์อบรม - 26 ตค 33.mp3

    482 พิจารณากาย - 22 ตค 33.mp3

    483 ใครทำใครได้ - 29 ตค 33.mp3

    484 ขึ้นชื่อว่าบาปแม้แต่น้อยก็มีทุกข์เป็นผล - 29 ตค 33.mp3

    485 หมู่สัตว์มีราคะ โทสะ โมหะ เป็นโทษ - 2 พย 33.mp3

    486 ผู้รู้ผู้หลง - 13 พย 33.mp3

    487 โลภโกรธหลง - 14 พย 33.mp3

    488 กิเลสเผาวิญญาณ - 15 พย 33.mp3

    489 ราคะตัณหาพาท่องทุกข์ - 15 พย 33.mp3

    490 เพียรสร้างความดี - 21 ธค 33.mp3

    491 เพียรเห็นทุกข์ภัยในกามทั้งหลาย - 15 ธค 33.mp3

    492 เพียรเผากิเลสบาปธรรม - 16 ธค 33.mp3

    493 เพียรเผากิเลสบาปธรรม - 4 มค 34.mp3

    494 เหตุแห่งทุกข์ - 8 มค 34.mp3

    495 จิตสร้างจิตหลง - 5 มค 34.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย