พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )

    248 ไม่เห็นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้อย่างไร - 21 พค 32.mp3

    249 อุบายคลายความเร้าร้อนของจิต.mp3

    250 อิทธิบาทธรรม.mp3

    251 เทศน์อบรม - 9 กย 2531.mp3

    252 ไม่ให้ส่งจิตไปออกข้างนอก - 15 มิย 32.mp3

    253 ธรรมทำให้ใกล้พระนิพาน - 6 มิย 32.mp3

    254 ธรรมที่ควรพิจารณา เนื่องๆ - 29 พค 32.mp3

    255 อุบายเจริญวิปัสสนาปัญญา - 29 พค 32.mp3

    256 ปฏิบัติอย่างไรชื่อว่าปฏิบัติตรง - 30 พค 32.mp3

    257 เทศน์อบรม - 5 มิย 32.mp3

    258 ศัตรูของชีวิตคือจิตที่ไม่ได้ฝึก - 7 มิย 32.mp3

    259 มันคือกิเลส - 7 มิย 32.mp3

    260 สร้างธรรมละกิเลส.mp3

    261 อปริหานิยธรรม 7 อย่าง - 8 มิย 32.mp3

    262 การรักษาศีลแปด - 14 มิย 32.mp3

    263 ให้รู้ธรรมของจริง - 14 มิย 32.mp3

    264 ธรรมเป็นคู่ปรับกับกิเลส - 16 มิย 32.mp3

    265 ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม - 22 มิย 32.mp3

    266 เทศน์อบรม - 22 มิย 32.mp3

    267 จุดหมายปลายทาง - 30 มิย 32.mp3

    268 เทศน์อบรม - 30 มิย 32.mp3

    269 ความเหนียวแน่นของกิเลส - 1 กค 32.mp3

    270 อุบายบังคับจิต - 30 มิย 32.mp3

    271 ฝึกจิตพิจารณากาย - 10 กค 32.mp3

    272 เกิดมาเพื่อะไร.mp3

    273 พิจารณาจึงเห็นได้ - 14 กค 32.mp3

    274 จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ - 27 พค 32.mp3

    275 อบรมพระเณร - 15 มิย 32.mp3

    276 เทศน์อบรม - 15 มิย 32.mp3

    277 คณะธรรมทานทัวร์ - 15 กค 32.mp3

    278 พิจารณากายคลายอุปาทาน.mp3

    279 ภาวนารู้เท่าชีวิต - 25 กค 32.mp3

    280 ไม่ติดสมมุติ - 29 กค 32.mp3

    281 ตามรอยนักปราชญ์ - 26 กค 32.mp3

    282 ให้คิดพึงตนเอง - 28 กค 32.mp3

    283 เราควรฝึกฝน - 29 กค 32.mp3

    284 จะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยฝึกจิต - 31 กค 32.mp3

    285 การปล่อยใจเป็นภัยของจิต - 29 กค 32.mp3

    286 การส่งจิตไปยึดสมบัติภายนอกเป็นทุกข์ - 1 กค 32.mp3

    287 เทศน์อบรม - 1 สค 32.mp3

    288 อย่าปล่อยชีวิตให้เสียเปล่า.mp3

    289 ธรรมกับชีวิต - 8 กย 31.mp3

    290 ผู้ปฏิบัติตนคือนักปฏิบัติธรรม - 14 สค 32.mp3

    291 ตันหาพาท่องทุกข์ - 15 สค 32.mp3

    292 อคติธรรม 4 ประการ - 16 สค 32.mp3

    293 เทศน์อบรม - 16 ธค 32.mp3

    294 ควรทำความรู้แจ้งในกรรมและผลของกรรม - 23 สค 32.mp3

    295 จิตนี้ฝึกยากแต่ต้องฝึกจึงดีได้ - 24 สค 32.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย