แสงเพลิงสุดท้าย (the Final Flame)

 DhammathaiTeam  

แสงเพลิงสุดท้าย (the Final Flame)

"...สิ่งใดชำรุดสิ่งนั้นได้ชื่อว่าโลก
สิ่งใดดำรงอยู่สิ่งนั้นได้ชื่อว่าธรรม..."
แรงบันดาลใจแห่งพระคติธรรมในเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สู่คีตธรรม "แสงเพลิงสุดท้าย"
อันเป็นคีตธรรมเพื่อน้อมถวายอภิสัมมานสักการะครั้งสำคัญ
ถึงพระผู้บรรลุถึงที่สุดแห่งจิต ถึงที่สุดแห่งปัญญา
สิ้นสังขารกลางเพลิงไฟ
แต่ธรรมของพระองค์จะดำรงอยู่คู่โลก
ดุจนามแห่งพระองค์ว่า "ญาณสังวร" ฉันนั้น

คีตธรรมที่ระลึก เพื่อน้อมถวายอภิสัมมานสักการะ
เนื่องในวาระพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

กวีนิพนธ์โดย : ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม
ทำนอง : เดชาณัฎฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ และ รัชต์พงษ์ สมศรี
เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
ขับร้อง : ปาน ธนพร แวกประยูร

ศิลปะอาสาในการดูแลการออกแบบปกและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆโดย สุพิชาน โรจน์วณิชย์
ศิลปะอาสาในการกำกับมิวสิกวิดีโอโดย ภัทธิ บัณฑุวนิช

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=4mnztEUHSjg

7,759


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย