แผ่วพลิ้วเพลงธรรม...นำสุข

  • ชื่อชุด  แผ่วพลิ้วเพลงธรรม... นำสุข
  • โดย    ราชบุตร
  • จำนวน  ๑๒ เพลง
  • "บทเพลงธรรมะ ขับร้องโดย อ.ชินกร ไกรลาส ยุพิน แพรทอง ครูสลา คุณวุฒิ เป็นต้น เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และอีกหลายบทเพลงที่มีคุณค่า... "
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย