รับสมัครผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิปัสสนาจารย์ ปีละ 2 รุ่น ๆ ละ 6 เดือน รุ่นที่ 1 เริ่ม 3 มค.-30 มิย. 2560

 มหาราชันย์   14 ธ.ค. 2560

รับสมัครผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิปัสสนาจารย์ ปีละ 2 รุ่น ๆ ละ 6 เดือน
เชิญร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิปัสสนาจารย์
หลักสูตรวิปัสสนาจารย์รุ่นพระไตรปิฎกศึกษา โดยการศึกษาและปฏิบัติแบบเจโตวิมุติปัญญาวิมุติ
ปีละ 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 เริ่ม 3 มกราคม - 30 มิถุนายน ของทุกปี
รุ่นที่ 2 เริ่ม 3 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม ของทุกปี
ผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิปัสสนาจารย์ โทร. 085-400-1303
.
รายวิชาการศึกษาและปฏิบัติ 21 รายวิชา
ภาคทฤษฎี รายวิชาละ 32 ชั่วโมง 2 หน่วยกิต
การจัดการเรียนการสอนวิปัสสนาจารย์
1.จำแนกตามภาษา
-1.รุ่นภาษาไทย เปิดสอน ณ
1.วัดเขาแก้ว ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 2.วัดแม่กุเหนือ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 3.สำนักสงฆ์พัฒนาจิต ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
-2.รุ่นภาษาอังกฤษ เปิดสอน ณ
สำนักสงฆ์ธารารักษ์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
ภาคปฏิบัติ รายวิชาละ 32 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต
1.วัดเขาแก้ว ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 5 วัน 4 คืน
2.วัดแม่กุเหนือ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 5 วัน 4 คืน
3.วัดธารารักษ์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 5 วัน 4 คืน
4.สำนักสงฆ์พัฒนาจิต ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 5 วัน 4 คืน
5.วัดป่าถ้ำวัว บ้านแม่สุยะ ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 5 วัน 4 คืน
2.จำแนกตามพุทธบริษัท 4
-1.ภิกษุ
-2.ภิกษุณี
-3.อุบาสก
-4.อุบาสิกา
3.จำแนกตามหลักสูตร
-1.ผู้สนใจปฏิบัติธรรมระยะสั้น ทำบุญฟังธรรมเวลา เช้า บ่าย ค่ำ
-2.เจริญมัคคภาวนา 1 วัน 05.00 – 07.00 น.,09.00 – 11.00 น.,13.00 – 16.00 น. และ19.00 – 22.00 น.
-3.เจริญมัคคภาวนา 4 วัน ศุกร์-จันทร์
-4.วิปัสสนาจารย์ระยะสั้น 6 เดือน 3 มกราคม – 30 มิถุนายน และ 3 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม
หลักสูตรธรรมปฏิบัติ รุ่นวิปัสสนาจารย์
1.พระไตรปิฎกเบื้องต้น บาลี อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ธัมมัตถาธิบาย
2.ความหมายของคำว่า “ธรรมะ”
-เหตุและผลคืออะไร ?
-พระพุทธศาสนาคืออะไร ?
-ใบไม้ในกำมือคืออะไร ?
-ปฏิบัติอริยสัจ 4 ด้วยปัญญาวิมุติเจโตวิมุติคืออย่างไร ?
- ธรรมะคืออะไร ?
-แค่ไหนเรียกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติธรรม ?
-ปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุโสดาบัน ?
3.ประเภทของจิต,ชนิดของขันธ์
4.ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร, ปริวัฏฏญาณ 12
5.อริยสัจ 4 ในคาถาธรรมบท
6.สติปัฏฐาน 4
-สติปัฏฐาน 4 ในพระสูตร แบบมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลก หรือขันธโลก
-สติปัฏฐาน 4 ในอภิธรรม แบบมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลก หรือขันธโลก
-การปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน 4 แบบสุขาปฏิปทา และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์
7.สามัญผล
-การปฏิบัติวิชชา 8 แบบสุขาปฏิปทา และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ
8.แก่นพรหมจรรย์ เจโตวิมุติและปัญญาวิมุติ
-การบรรลุธรรมเรียงตามลำดับขันธ์ และการบรรลุธรรมเรียงตามลำดับญาณ เคียงคู่กันไป
9.การละสังโยชน์ 10 ด้วยวิชชาและจรณะ
-วิชชาและจรณะทำลายสังโยชน์ได้อย่างไร ?
10.อานาปานสติแบบสุขาปฏิปทา
-เจริญอานาปานสติให้มีผลมาก แบบมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลก หรือขันธโลก
-เจริญอานาปานสติให้สติปัฏฐาน 4 บริบูรณ์
-เจริญสติปัฏฐาน 4 ให้โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์
-เจริญโพชฌงค์ 7 ให้วิชชาและวิมุติบริบูรณ์
11. อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นทางสายกลางอย่างไร ? เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหน ?
12.สัจจะ 4, สามัญลักษณะ – อริยสัจ 4 – ปฏิจจสมุปบาท – กาลเวลา
13.อาสวะ 3, โอฆะ 4, ไตรสิกขา 3
14.อาหาร 4, สังขาร 3 ,ภพ 3 ภูมิ 4
15.ประเภทของฌาน
-โลกียะฌาน รูปฌาน 4 อรูปฌาน 4
-โลกุตตระฌาน วิปัสสนาจิต มัคคจิต ผลจิต
16.ปฏิจจสมุปบาท
-นานาภาวะ เอกภาวะ และสัพพะภาวะ
-ปฏิจจสมุปบาทในพระสูตร
-ปฏิจจสมุปบาทในพระอภิธรรม
-ปฏิจจสมุปบาทในอริยสัจ 4
17.อาสาวักขยญาณ
-ต้มยำกุ้ง เปรียบเทียบกับ อาสาวักขยญาณ
-ปัญญาในการรู้จักความชำนาญแห่งอินทรีย์ 3 โดยอาการ 64
18.องค์ธรรมต่าง ๆ ในมัคคจิต 4 (มากกว่า 60 )
19.มัคคภาวนา 19 ประการ
20.ญาณ 73
21.สภาวธรรมต่าง ๆ ที่ควรรู้
...
ผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิปัสสนาจารย์ โทร. 085-400-1303

DT09714

มหาราชันย์

14 ธ.ค. 2560

ฝึกวืชาครูให้เป็นวิปัสสนาจารย์

ต้นเหตุแห่งวิชาครู ต้องรู้ต้นเหตุของวิชาการ การที่จะรู้ต้นเหตุได้ ต้องใส่ใจขยันสังเกตระลึกรู้ดูทั้งวันทั้งคืน จะหลับตื่น พูด นิ่ง จะฝัน จะเผลอ จะดีใจ จะเสียใจ ก็ให้ใส่ใจให้ถึงต้นเหตุแห่งการเริ่ม การไป และการจบ ของข้อความนั้นๆ ลมหายใจจะเข้า ลมหายใจจะออก รู้ทันต้น กลาง สุด แห่งความนึกคิด รู้ทัน จะคิดดับๆ ก็ได้วิชาครู รู้ได้ทุกเรื่อง

เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นจากความคิด คิดเรื่องฉลาดก็ได้ฉลาด คิดเรื่องโง่ก็ได้โง่ คิดเรื่องรู้ทันก็ได้รู้ทัน คิดเรื่องยึดถือก็ได้ยึดถือ รู้ทันจะเผลอดับๆ ก็กำจัดอวิชชาโมหะได้ถาวร แถมยังแตกฉานปฎิสัมภิทา 4 ซะด้วย

จากแอบดี สายสืบนิสัยศาสตร์


 เปิดอ่านหน้านี้  5758 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย