จองค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง"เฉลิมพระเกียรติ" วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939  

จองค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ศูนย์ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง"เฉลิมพระเกียรติ" วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

วัตถุประสงค์ของค่าย
2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป้นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมีพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๗ รอบ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างซาบซึ้ง และมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ฝึกเป็นผู้นำในการปฏิบัติตนแบบพุทธในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว
2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีจิตสำนึกในการทำความดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปสานต่อในโรงเรียน ในองค์กร หน่วยงาน ของตน และชีวิตสังคมหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว

ติดต่อเข้าอบรม-ขอรับคำปรึกษาการอบรมได้ที่:
ศูนย์อบรมองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง ฝ่ายบริการอบรม
โทร. ๐๘๗ ๘๘๓๒ ๕๔๔
โทรสาร ๐ ๒๙๒๑ ๒๑๒๘
E-mail : vipassana-sati@hotmail.com
ติดต่อการอบรมที่ : www.watphailuang.com

.............................................................................................................
หลักสูตรสำหรับในการอบรมของค่าย
๑. หลักสูตรสำหรับ ๒ วัน ๑ คืน
๒. หลักสูตรสำหรับ ๓ วัน ๒ คืน
๓. หลักสูตรสำหรับ ๔ วัน ๓ คืน
๔. หลักสูตรสำหรับไป-กลับ ๑ วัน

แนะนำหลักสูตร
1 หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับประถมศึกษา
2 หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับมัธยมศึกษา
3 หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับอาชีวศึกษา
4 หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับอุดมศึกษา
5 หลักสูตรการอบรมคุณธรรมพัฒนาองค์กร

ติดต่อเข้าอบรม-ขอรับคำปรึกษาการอบรมได้ที่:
ศูนย์อบรมองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง ฝ่ายบริการอบรม
โทร. ๐๘๗ ๘๘๓๒ ๕๔๔
โทรสาร ๐ ๒๙๒๑ ๒๑๒๘
E-mail : vipassana-sati@hotmail.com
ติดต่อการอบรมที่ : www.watphailuang.com
   

ที่มา : จองค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง"เฉลิมพระเกียรติ" วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

5,923


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย