175(25/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ของจริงเกิดกับคนจริง
อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 (เวลา 18.00 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ศูนย์ 3)
-----------------------------------
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


• ...ขอพร...

• ๕๓.ปางขับพระวักกลิ

• ดำเนินชีพด้วยปัญญาการุณย์รัก ยึดเป็นหลักเปี่ยมค่ามหาศาล เป็นภาชนะรับไว้ในดวงมาน มงคลการอุดมแท้โดยแน่นอน

• นกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น (กันทคลกชาดก)

• วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 1

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย