170(16/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 DhammathaiTeam  

170(16/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (เวลา 18.00 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ศูนย์ 3)
-----------------------------------

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


• ๔.ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต

• โพธิสัตว์ฉัททันต์คำกลอน ภาค๒ ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

• เพลง หมู่บ้านนี้มีศีล ๕ โดย พันตรี สุธี สุขสากล

• "ตลาดแห่งมรรคผลพระนิพพาน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย