เมษายน


เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี

เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เป็นการแสดงหนังใหญ่แบบโบราณที่มีมานานกว่า ๒๐๐ ปี ซึ่งเกิดจากการผสมผสานงานศิลปะทั้ง ๕ แขนง คือ หัตถศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ และวรรณศิลป์


ร่วมพิธีไหว้ครูหนังใหญ่ ชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ และการแสดงจากเครือข่ายศิลปินจากทุกภูมิภาคที่จะมาร่วมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย อวดสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี
สถานที่ : วัดขนอน ตำบล สร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม ราชบุรี
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย