เมษายน


ประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี

เดิมเรียกกันว่างานทำบุญวันไหล โดยชาวชุมชนจะร่วมกันทำบุญถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาศาสนสถานและพัฒนาแหล่งนํ้าในชุมชนให้สะอาดและไม่ตื้นเขินหรือท่วมขังเมื่อถึงฤดูฝน ปัจจุบันจัดขึ้น ณ ชายหาดบางแสน ภายใต้ชื่อ “งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน”


กิจกรรมสำคัญคือ การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย การทำบุญตักบาตร สรงนํ้าพระพุทธรูป การรดนํ้าดำหัวผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ การสาธิตและจำหน่ายสินค้า และอาหารพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสืบทอดคติความเชื่อดั้งเดิมสู่คนรุ่นใหม่ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวให้แก่ชายหาดบางแสนด้วยทุนทางวัฒนธรรม

ประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี
สถานที่ : หาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง ชลบุรี
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย