เมษายน


ประเพณีสรงนํ้า โอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประเพณีสรงนํ้า โอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย เป็นประเพณีสงกรานต์ในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วยกิจกรรมขบวนแห่ทางวัฒนธรรม


การประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรม การถวายเครื่องราชสักการะพระยาลิไท การสรงนํ้าพระ การรดนํ้าดำหัวขอพรผู้สูงอายุ การจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง

ประเพณีสรงนํ้า โอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
สถานที่ : ตำบล ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย