สิงหาคม


เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารและกิ่งกาชาดนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารและกิ่งกาชาดนาสาร ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอบ้านนาสาร เป็นอำเภอที่มีถิ่นกำเนิดของเงาะโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เป็นเงาะที่มีรสชาติหวาน กรอบ เมล็ดเล็ก ผลมีสีสวยงาม เปลือกบาง สร้างชื่อเสียงให้แก่อำ เภอบ้านนาสารและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดงานขึ้นในเดือนสิงหาคม ของทุกปี


โดยมีกิจกรรมในงาน ดังนี้พิธีทำขวัญเงาะ ชมขบวนแห่พฤกษชาติ การประกวดธิดาเงาะโรงเรียน นิทรรศการการเกษตร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการท่องเที่ยวทัวร์สวนเงาะโรงเรียนและแหล่งท่องเที่ยว อื่นๆ กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม

เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารและกิ่งกาชาดนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร ถนนเทศบาล 1 ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย