มีนาคม


งานแสดงแสงสีเสียง ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว

เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมพระอาทิตย์ขึ้นลอดซุ้ม ประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม และสร้างรายได้ให้ชุมชน


รวมทั้งสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทย - กัมพูชา

งานแสดงแสงสีเสียง ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว
สถานที่ : ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตำบล โคกสูง อำเภอ โคกสูง สระแก้ว
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย