กุมภาพันธ์


ประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์ แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากนํ้าโพ จังหวัดนครสวรรค์

ประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์ แห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากนํ้าโพ เป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องกันมา จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๒ เกิดโรคห่า (อหิวาตกโรค) ระบาด ทำให้ประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมาก ในครั้งนั้นเจ้าพ่อแควใหญ่ (เจ้าพ่อเทพารักษ์) ได้ประทับทรง ทำพิธีรักษาโรคด้วยการเขียน “ยันต์กระดาษ” หรือเรียกว่า “ฮู้” ให้ติดตัวหรือปิดไว้หน้าบ้าน และได้นำฮู้ เผาไฟเพื่อทำนํ้ามนต์ให้ประชาชนดื่มกินและประพรมรอบตลาด ทำให้โรคระบาดหายไปในครั้งนั้น


ชาวปากนํ้าโพทุกสมัยจึงแห่ ขบวนต่างๆ ของชาวจีน เพื่อถวายเจ้าพ่อ และมีขบวนแห่ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันและกลายมาเป็นประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์ จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ : ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย