มกราคม


งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นงานประจำปีของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ผลผลิตจากมะขามหวาน พืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก


ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าแปรรูปจากมะขามหวาน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

สถานที่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย