มีนาคม


งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไท ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นงานเทศกาลประจำปีจัดในช่วงดอกลำดวนบาน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเผ่าส่วย เขมร ลาว เยอ การจำลองวิถีชีวิตบ้านสี่เผ่า การออกร้านแสดงสินค้าหัตถกรรมสินค้าพื้นเมือง


การจำหน่ายสินค้า OTOP และการแสดงแสง สี เสียง “ศรีพฤทเธศวร” ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ

งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไท ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย