พฤษภาคม


งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร

งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร เป็นงาน ประเพณีของชาวจงัหวัดยโสธร มีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูกาลเกษตร จะต้องมีการจัดงานบุญบั้งไฟ อันเป็นการบูชาพญาแถน เพื่อขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชผลทางการเกษตรจะมีความอุดมสมบูรณ์ งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ จึงได้รับการขนานนามว่า “เมืองบั้งไฟโก้”


กิจกรรมประกอบด้วย การแห่บั้งไฟโบราณและบั้งไฟสวยงามการจุดบั้งไฟ การประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
สถานที่ : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ยโสธร
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย