สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

    040 กรรมฐาน (อิติอุตตกติกนิบาต).mp3

    041_1 จิต.mp3

    041_2 จิต วิญญาณ มโน.mp3

    042 เจโตขีลสูตร.mp3

    043 ขันติ.mp3

    044 มาร ๕.mp3

    045_1 สัมมาทิฏฐิ๑ กุศล อกุศล.mp3

    045_10 สัมมาทิฏฐิ๑๐ อัตตวาทุปาทาน.mp3

    045_11 สัมมาทิฏฐิ๑๑ สักกายทิฏฐิ.mp3

    045_12 สัมมาทิฏฐิ๑๒ ตัณหา.mp3

    045_122 สัมมาทิฏฐิ๑๒ ตัณหา-นัย ๒.mp3

    045_13 สัมมาทิฏฐิ๑๓ เวทนา.mp3

    045_14 สัมมาทิฏฐิ๑๔ ผัสสะ.mp3

    045_15 สัมมาทิฏฐิ๑๕ อายตนะ.mp3

    045_16 สัมมาทิฏฐิ๑๖นามรูป.mp3

    045_17 สัมมาทิฏฐิ๑๗ รูป.mp3

    045_18 สัมมาทิฏฐิ๑๘ วิญญาณ.mp3

    045_19 สัมมาทิฏฐิ๑๙ สังขาร.mp3

    045_2 สัมมาทิฏฐิ๒ อาหาร.mp3

    045_201 สัมมาทิฏฐิ๒๐ อวิชชา-นัย ๑.mp3

    045_202 สัมมาทิฏฐิ๒๐ อวิชชา-นัย ๒.mp3

    045_203 สัมมาทิฏฐิ๒๐ อวิชชา-นัย ๓.mp3

    045_204 สัมมาทิฏฐิ๒๐ อวิชชา-นัย ๔.mp3

    045_211 สัมมาทิฏฐิ๒๑ อาสวะ-นัย ๑.mp3

    045_212 สัมมาทิฏฐิ๒๑ อาสวะ-นัย ๒.mp3

    045_213 สัมมาทิฏฐิ๒๑ อาสวะ-นัย ๓.mp3

    045_22 สรุปสัมมาทิฏฐิ อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะ.mp3

    045_3 สัมมาทิฏฐิ๓ อริยสัจ๔.mp3

    045_4 สัมมาทิฏฐิ๔ ชรา มรณะ.mp3

    045_5 สัมมาทิฏฐิ๕ ชาติ-นัย ๑.mp3

    045_5 สัมมาทิฏฐิ๕ ชาติ-นัย ๒.mp3

    045_61 สัมมาทิฏฐิ๖ ภพ-นัย ๑.mp3

    045_62 สัมมาทิฏฐิ๖ ภพ-นัย ๒.mp3

    045_7 สัมมาทิฏฐิ๗ อุปาทาน.mp3

    045_8 สัมมาทิฏฐิ๘ ทิฏฐุปาทาน.mp3

    045_9 สัมมาทิฏฐิ๙ สืลัพพตุปาทาน.mp3

    046_1 อาสวะเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชา.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทย