ผู้ภาวนาจิตดีย่อมไม่ตกต่ำ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร  

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

...

ผู้ที่ได้ทำบุญกุศลไว้สมบูรณ์ดีในชาตินี้ ถ้าตายไปเกิดในโลกสวรรค์
เป็นเทวบุตรเทวดาก็จะต้องได้เป็นหัวหน้า (เทวดาที่พากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้า
เป็นหมู่ๆนั้นจะต้องมีหัวหน้าองค์หนึ่งๆเป็นผู้นำ หัวหน้านี้เป็นผู้มีฤทธิ์กว่าคนอื่น)
ถ้ายังจะต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีก ก็จะต้องเป็นคนใหญ่คนโต
มียศ มีทรัพย์ มีบริวารมาก จะได้อยู่ในตระกูลกษัตริย์ พราหมณ์หรือพ่อค้าคหบดี
ไม่เป็นผู้ตกต่ำ นี่เป็นอานิสงส์ของผู้มีภาวนาจิตอันสำเร็จด้วยดี

บุญกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานี้เหมือนกับหน่อเพชรหรือหน่อทอง
ที่ผุดขึ้นในบ้านเรือนของเรา ใครจะมาขุดมาแย่งชิงเอาของเราไปไม่ได้
กฏหมายก็บังคับอะไรเราไม่ได้ เพราะมันเกิดขึ้นในที่สวนที่นาของเราเอง
บุญชนิดนี้จัดว่า เป็นบุญที่เลิศกว่าบุญทั้งหลาย

5,453จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย