@ปฏิบัติธรรมวัดโคกกลุ่ม(จอมแก้ว) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี (๒๐-๒๕ มี.ค.๒๕๕๖นี้...)

 motorola31313@gmail.com  

ขอเจริญพร!ญาติโยมอุบาสก-อุบาสิกา ร่วมประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะสร้างบารมี ๔ คืน ๕วัน เช้าออกเดินจงกลม,นังสมาธิ,สวดมนต์ทำวัตรเช้า บ่ายปฏิบัติธรรม,ฟังธรรม ช่วงเย็นเดินจงกลมเจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้วทำวัตรเย็น เสร็จแล้วมีแสดงธรรมช่วงก่อนนอน ทุกๆวัน
อ.ชาคโร ภิกขุ (นำทำวัตรสวดมนต์,ให้อารมณ์กัมมัฏฐาน ตลอดงาน)6,038
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย