ปฏิบัติธรรมวันวันจักรี แบบเจโตวิมุติ 5 - 8 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

 มหาราชันย์  

ปฏิบัติธรรมวันวันจักรี แบบเจโตวิมุติ 5 - 8 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี
45 หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
เชิญร่วมปฏิบัติธรรม สร้างกุศล เพื่อมัคคผลนิพพาน
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 085 - 400 - 1303
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
...
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1.มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระพุทธเจ้า(เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ)
2.มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระธรรม
3.มีสัทธาหยั่งลงมั่นในพระสงฆ์
4.มีศีลอริยะเป็นวิสุทธิศีล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.รู้จักความแตกต่างระหว่างโลกียะฌานและโลกุตตระฌาน
2.เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
3.บรรลุวสี หรือความชำนาญในการเข้าฌาน 5 ประการ
4.ฝึกการเข้าถึงการฝึกฝนอาโลกสัญญา และอาโลโก(แสงสว่างแห่งปัญญาญาณ) โดยปริวัฏฏะญาณ 12
5.มีทักษะการฝึกฝนโลกียะปฏิสัมภิทา
...
ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน
...
วันที่ 5 เมษายน 2567
06.00-07.00 น. ลงทะเบียน เข้าที่พัก ทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
07.00-09.00 น.
สนทนาธรรม Mind Map เรื่องธรรมะคืออะไร และแค่ไหนเรียกว่าบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ??
09.00-12.00 น.
1.เจริญมัคคภาวนาอบรมปัญญาเพื่อบรรลุวิชชาและจรณะฌาน 1-2-3-4
2.ฝึกฝนการเจริญฌานสมาบัติ 8 และ 9(สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ)
3.เจริญปัญญาวิมุติ โดยเจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท
4.เจริญเจโตวิมุติ โดยเจริญสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ มีฌานสมาบัติ 8 เป็นบาท
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
เจริญปัญญาวิมุติ โดยเจริญอนัตตลักขณสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
16.00-18.00 น. รับประทานอาหาร – เครื่องดื่ม และอาบน้ำ
18.00-21.00 น.
1.จิตตกรีฑา ฝึกฌานสมาบัติ 8 และกสิณ 8 ฝึก 14 ข้อ เพื่อเจริญอินทรีย์ 8 มรรค 8 และพละ 7 ให้แก่กล้า
2.ฝึกเจโตวิมุติโดยมีอริยสัจ 4 – ฌานสมาบัติ 8 และกสิณ 8 เป็นบาท
3.สมาบัติ 3 และวิโมกข์ 8
21.00-01.00 น.
เจริญอานาปานสติสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
... เจริญอานาปานสติให้มีผลมาก มีฌาน1-2-3-4 เป็นบาท
... เจริญอานาปานสติเพื่อบำเพ็ญสติปัฏฐาน 4 ให้บริบูรณ์
... เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อบำเพ็ญโพชฌงค์ 7 ให้บริบูรณ์
... เจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อบำเพ็ญวิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์
2.สนทนาธรรม Mind Map เรื่อง ปัญญาวิมุติและเจโตวิมุติ และถาม – ตอบปัญหาต่าง ๆ
01.00-06.00 น. นอน
...
วันที่ 6 เมษายน 2567
06.00-06.30 น. ตื่นนอน
06.30-08.00 น.
เจริญอานาปานสติสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
... เจริญอานาปานสติให้มีผลมาก มีฌาน1-2-3-4 เป็นบาท
... เจริญอานาปานสติเพื่อบำเพ็ญสติปัฏฐาน 4 ให้บริบูรณ์
... เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อบำเพ็ญโพชฌงค์ 7 ให้บริบูรณ์
... เจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อบำเพ็ญวิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์
08.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น.
1.เจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท
2.ฝึกจิตให้บริสุทธิ์ ขาวรอบ ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน และควรแก่การงาน โดย
/ตั้งกายเอาไว้ในจิต /ตั้งจิตเอาไว้ในกาย
/น้อมจิตไปด้วยอำนาจกาย /น้อมกายไปด้วยอำนาจจิต
/ตั้งไว้ยิ่งซึ่งจิตด้วยอำนาจกาย /ตั้งไว้ซึ่งกายด้วยอำนาจจิต
/ก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญา (เบาและเป็นสุข)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
อนัตตลักขณสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
2.สนทนาธรรม
16.00-18.00 น. รับประทานอาหาร – เครื่องดื่ม และอาบน้ำ
18.00-21.00 น.
เจริญอานาปานสติสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
... เจริญอานาปานสติให้มีผลมาก มีฌาน1-2-3-4 เป็นบาท
... เจริญอานาปานสติเพื่อบำเพ็ญสติปัฏฐาน 4 ให้บริบูรณ์
... เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อบำเพ็ญโพชฌงค์ 7 ให้บริบูรณ์
... เจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อบำเพ็ญวิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์
21.00-01.00 น. สนทนาธรรมเรื่องกลุ่มจิต ทางสายกลางเรื่องมรรคมีองค์ 8 และถาม – ตอบปัญหาต่าง ๆ
01.00-06.00 น. นอน
...
วันที่ 7 เมษายน 2567
06.00-06.30 น. ตื่นนอน
06.30-08.00 น.
เจริญอานาปานสติสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
... เจริญอานาปานสติให้มีผลมาก มีฌาน1-2-3-4 เป็นบาท
... เจริญอานาปานสติเพื่อบำเพ็ญสติปัฏฐาน 4 ให้บริบูรณ์
... เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อบำเพ็ญโพชฌงค์ 7 ให้บริบูรณ์
... เจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อบำเพ็ญวิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์
08.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น. จิตตกรีฑา ( ฌานสมาบัติ 8 กสิณ 8 ) 14 ขั้นตอน
1.ฝึกการรักษาเอกัคคตาจิตทรงฌาน 2-3-4 ในอริยาบทนั่ง นอน ยืน เดิน และการทำการงานในชีวิตประจำวัน เพื่อละความประมาทในศีลสังโยชน์
2.เจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท ด้วยการนั่งลืมตา เพื่อเจริญสมาธิและสติให้บริบูรณ์ ในปริวัฏฏะญาณ 12
3.สนทนาธรรม
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
1.เจริญอนัตตลักขณสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
2.ตั้งกายเอาไว้ในจิต ตั้งจิตเอาไว้ในกาย ทรงฌาน 1-2-3-4
... น้อมจิตไปด้วยอำนาจกาย น้อมกายไปด้วยอำนาจจิต ทรงฌาน 1-2-3-4
... ตั้งไว้ยิ่งซึ่งจิตด้วยอำนาจกาย ตั้งไว้ยิ่งซึ่งกายด้วยอำนาจจิต ทรงฌาน 1-2-3-4
... ก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญา ทรงฌาน 1-2-3-4
เพื่อทำจิตให้บริสุทธิ์ ขาวรอบ ตั้งมั่น มีอำนาจ อ่อน ควรแก่การงาน
3.สนทนาธรรม
16.00-18.00 น. รับประทานอาหาร – เครื่องดื่ม และอาบน้ำ
18.00-21.00 น.
เจริญอานาปานสติสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
... เจริญอานาปานสติให้มีผลมาก มีฌาน1-2-3-4 เป็นบาท
... เจริญอานาปานสติเพื่อบำเพ็ญสติปัฏฐาน 4 ให้บริบูรณ์
... เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อบำเพ็ญโพชฌงค์ 7 ให้บริบูรณ์
... เจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อบำเพ็ญวิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์
21.00-01.00 น. สนทนาธรรม สัจจะที่เกี่ยวข้องกับขันธ์ 5 ปฏิจจสมุปบาท และถาม – ตอบปัญหาต่าง ๆ
01.00-06.00 น. นอน

วันที่ 8 เมษายน 2567
06.00-06.30 น. ตื่นนอน
06.30-08.00 น.
เจริญอานาปานสติสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
... เจริญอานาปานสติให้มีผลมาก มีฌาน1-2-3-4 เป็นบาท
... เจริญอานาปานสติเพื่อบำเพ็ญสติปัฏฐาน 4 ให้บริบูรณ์
... เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อบำเพ็ญโพชฌงค์ 7 ให้บริบูรณ์
... เจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อบำเพ็ญวิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์
08.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น.เจริญอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท

12.00 กลับบ้าน

สิ่งที่มีบริการให้
1.อาหารและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
2.มีเต๊นท์นอน – ที่พักให้
รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น.
เจริญในธรรมครับ..


252


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย