งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดบุรีรัมย์งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนา โดยจะจัดขึ้นก่อนถึงวันเข้าพรรษา (แรม ๑ คํ่า เดือน ๘) ของทุกปีการแห่เทียน เป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป โดยมีการแกะสลักต้นเทียนอย่างปราณีตสวยงาม และจัดประกวดแข่งขันก่อนที่จะนำไปถวายตามวัดต่างๆ ซึ่งงานแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอประโคนชัย เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของประเทศไทย

ที่มา : เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย ๒๕๖๔, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย