ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรีงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ณ วัดพระพุทธฉาย เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานจัดขึ้นในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ ของทุกปี กิจกรรมภายในงานมีการจำลองเหตุการณ์เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และการแสดง “รำวงสระบุรี” ภายในบริเวณวัดพระพุทธฉาย มีชาวบ้าน และชุมชนใกล้เคียงได้จัดเตรียมข้าวต้มลูกโยนไว้จำหน่ายแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานด้วยที่มา : เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย ๒๕๖๔, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย