งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่านงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่อดีต ในช่วงเทศกาล ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ (เหนือ) ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม ของทุกปีภายในงานมีพิธีกรรมทางศาสนา และกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นพุทธบูชา คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน จากชุมชนต่างๆในจังหวัดน่าน
- จะนำครัวตาน (เครื่องไทยทาน) ไปถวายพระธาตุแช่แห้ง
- พิธีสรงนํ้าพระธาตุแช่แห้ง
- การทำบุญตักบาตร
- การเทศน์มหาชาติ การบรรยายธรรม การปฏิบัติธรรม
- การเวียนเทียนและมหรสพการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น

สถานที่ : วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.เมือง จ.น่าน

ที่มา : หนังสือเทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย ๒๕๖๔ - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย