ประเพณีรับบัว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการประเพณีรับบัว ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่แสดงถึงความมีนํ้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนต่างถิ่นที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันกับสายนํ้าที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในวันขึ้น ๑๔ คํ่า เดือน ๑๑ จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อ ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบรเิวณสองฝั่งคลอง ได้ร่วมสกัการะบูชาโดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ มีความเชื่อกันว่า หากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่แล้ว อธิษฐานสิ่งใดไว้ ก็จะประสบความสำเร็จดังหวัง

ที่มา : เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย ๒๕๖๔, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย