มีนาคม


พิธีบวงสรวงพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี

พระนารายบรรทมสินธุ์ เป็นภาพแกะสลักหินจมอยู่ใต้นํ้าในลำโดมใหญ่เทือกเขาพนมดงรัก อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย การเดินทางต้องเดินด้วยเท้าระยะทางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน


โดยระหว่างเดินทางจะได้ชมทัศนียภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์และสวยงาม


พิธีบวงสรวงพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ : พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ตำบล โดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย