วัดอินทาราม วรวิหาร


วัดอินทาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร , วัดบางยี่เรือนอก, วัดบางยี่เรือใต้ ,วันสวนพลู, วัดบางยี่เรือไทย , สังกัด : มหานิกาย


วัดอินทารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญมากในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี รวมทั้งพระราชอัครมเหสีของพระองค์ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ เช่น พระแท่นบรรทม พื้นที่ของวัดแบ่งเป็นสองส่วน เนื่องด้วยทางรถไฟสายมหาชัย ซึ่งสร้างขึ้นในภายหลังได้ตัดผ่านบริเวณวัด และต่อมาเทศบาลนครธนบุรีได้ตัดถนนทางรถยนต์กินพื้นที่วัดบริเวณทิศตะวันออก ถัดจากทางรถไฟ ทำให้พื้นที่บริเวณตั้งวัดปัจจุบันมีประมาณ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ถัดจากถนนไปนั้น เป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์ มีประมาณ ๙ ไร่ ๒ งาน กับอีก ๙๐ ตารางวาวัดอินทารามวรวิหาร เชื่อว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชื่อเดิมคือ วัดบางยี่เรือนอก ซึ่งตั้งอยู่เคียงคู่กับวัดบางยี่เรือใน หรือวัดราชคฤห์ในปัจจุบัน เดิมทีเป็นวัดราษฎร์ จนเมื่อครั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี พระองค์ทรงศรัทธาในวัดแห่งนี้มาก ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์และสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงประกอบพิธีพระราชกุศลสำคัญที่วัดแห่งนี้เป็นประจำ วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยพระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง) ต้นตระกูลศรีเพ็ญ ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 โดยมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น บูรณะของเดิม และสร้างถาวรวัตถุมากมาย รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามใหม่ว่า "วัดอินทาราม" สืบมาจนปัจจุบันอาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุของวัด


{ พระอุโบสถหลังใหม่ }

{ พระอุโบสถหลังใหม่ }

{ "พระพุทธชินวร" พระประธานภายในพระอุโบสถ }

พระอุโบสถหลังใหม่ เป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธชินวร" พระประธานของวัด ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ซึ่งพระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง) ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดเมื่อครั้นบูรณปฏิสังขรณ์วัดใหม่


{ พระอุโบสถหลังเดิม }

พระอุโบสถหลังเดิม สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบธนบุรี แต่เดิมไม่มีหน้าต่างภายใน


{ พระประธานภายในพระอุโบสถหลังเก่า ซึ่งบรรจุพระสรีรังคารของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี }

พระพุทธรูปฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถหลังเดิม ปางตรัสรู้ ภายในองค์พระประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี


{ พระวิหารสมเด๊จพระเจ้าตากสินมหาราช }

{ พระเจดีย์กู้ชาติ ๒ องค์ }

{ พระเจดีย์กู้ชาติ ๒ องค์ }

พระเจดีย์กู้ชาติ ๒ องค์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และพระอัครมเหสีของพระองค์ มีจุดสังเกตคือ เจดีย์ที่มียอดเป็นลักษณะบัวกลุ่มเถา ๗ ชั้น เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่วนเจดีย์องค์ถัดไปที่มียอดลักษณะเป็นปล้องไฉน ๑๓ ปล้อง เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จกรมหลวงบาทบริจา (พระนางสอน) ผู้เป็นพระอัครมเหสีของพระองค์


{ พระวิหารสมเด๊จพระเจ้าตากสินมหาราช }

{ พระแท่นบรรทม ภายในวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช }

{ พระบรมรูปสมัยพระองค์ท่าน ออกผนวช ณ.วัดอินทาราม }

{ พระองค์ดำ พระพุทธรูปในวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช }


{ พระปรางค์คู่ ข้างพระอุโบสถหลังใหม่ }

{ พระปรางค์คู่ }

วัดอินทาราม วรวิหาร

256 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทร. 086 991 7658

พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
วัดบางยี่เรือนอก, วัดบางยี่เรือใต้ ,วันสวนพลู,วัดบางยี่เรือไทย

สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย