พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)

    088 ความเสื่อมสูญของชีวิต - 23 กพ 23.mp3

    089 อนัตตา - 09 มีค 23.mp3

    090 การทำความดี - 29 เมย 23.mp3

    091 กรรม (๒) - 07 พค 23.mp3

    092 ความงามในพุทธศาสนา - 22 พค 23.mp3

    093 มนุษย์สมบัติ - 29 พค 23.mp3

    094 ฝังรากพุทธศาสนา - 27 กค 23.mp3

    095 จิต - 11 ตค 23.mp3

    096 จิตที่ควรชมและขนาบ - 09 กย 23.mp3

    097 ที่พึ่งที่อาศัย - 24 กย 23.mp3

    098 ธรรมอาศัยความสงบ - 25 พย 23.mp3

    099 มรณานุสติ - 07 ตค 15.mp3

    100 ความตื่น (ปีใหม่) - 05 มค 24.mp3

    101 ผลของการปฏิบัติ - 12 มีค 17.mp3

    102 อวิชชา - 13 มค 24.mp3

    103 รู้โลกให้เป็นธรรม - 13 กย 18.mp3

    104 เครื่องเปรียบเทียบในการปฏิบัติ - 20 มค 24.mp3

    105 ศีล สมาธิ ปัญญา - 12 กพ 24.mp3

    106 คุณพระพุทธ (๑) - 19 กพ 24.mp3

    107 คุณพระพุทธ (๒) - 27 มีค 24.mp3

    108 คุณพระธรรม - 05 มีค 24.mp3

    109 คุณพระรัตนตรัย - 29 มีค 24.mp3

    110 วิธีหาจิต (๑) - 08 สค 24.mp3

    111 สังวร - 17 มิย 24.mp3

    112 เมตตา - 01 กค 24.mp3

    113 อารมณ์ - 09 กค 24.mp3

    114 ธัมมจักกัปปวตนสูตร(วันอาสาฯ) - 16 กค 24.mp3

    115 ธาตุสี่ (๒) - 23 กค 24.mp3

    116 จิตใจ - 30 กค 24.mp3

    117 ความประมาทและไม่ประมาท - 02 พค 24.mp3

    118 หิริ-โอตตัปปะ - 15 สค 24.mp3

    119 ความเกิดดับ - 25 สค 24.mp3

    120 ใจ (๒) - 29 ตค 24.mp3

    121 ความแก่ - 06 กย 24.mp3

    122 ศรัทธา - 06 ตค 24.mp3

    123 กัมมัฏฐาน - 21 ตค 24.mp3

    124 ความเกิดความดับ - 27 ตค 24.mp3

    125 เบื้องต้นการภาวนา - 04 พย 24.mp3

    126 ต้นตอสมาธิภาวนา - 11 พย 24.mp3

    127 ธรรมของเก่า - 14 พย 24.mp3

    128 ขันธโลก - 17 ตค 15.mp3

    129 วิธีปฏิบัติเบื้องต้น (๒) - 19 พย 24.mp3

    130 การแจกอักขรพยัญชนะ - 26 พย 24.mp3

    131 วิธีภาวนา - 04 ธค 24.mp3

    132 ศรัทธาและความไม่ประมาท - 11 ธค 24.mp3

    133 คนสี่เหล่า - 22 พค 25.mp3

    134 มัจจุราช - 26 พค 25.mp3

    135 วิธีหาจิต (๒) - 15 พย 25.mp3

    136 พิจารณาความตาย - 10 พค 19.mp3

    137 วิธีหัดสมาธิ - 11 ธค 25.mp3

    138 ความสงบ - 23 เมย 21.mp3

    139 บันได ๓ ขั้น - 13 มค 26.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย