พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )

    578 การเกิดบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆ - 17 ตค 34.mp3

    579 วิธีฝึกสมาธิ - 5 มค 33.mp3

    580 วิถีของบุคลเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย - 24 ตค 34.mp3

    581 การฝึกฝนอบรบจิตให้เป็นหน้าที่ของเรา - 24 ตค 34.mp3

    582 วัฏฏะวนคนมีปัญญาย่อมไม่หลง - 28 ตค 34.mp3

    583 ทุกข์เป็นภัยของสัตว์โลก - 29 ตค 34.mp3

    584 เพ่งเผากิเลส - 23 ตค 34.mp3

    585 เมื่อตัณหาครอบงำแล้วย่อมข้องอยู่ - 29 ตค 34.mp3

    586 เปิดโลกธาตุให้จิตดู - 15 ตค 34.mp3

    587 โลกหมุน - 7 พย 34.mp3

    588 หัดปลงหัดวาง - 7 พย 34.mp3

    589 อุบายถอนตนออกจากหล่มในวัฏฏสงสาร - 23 พย 34.mp3

    590 เทศน์อบรม - 23 พย 34.mp3

    591 ให้เห็นโทษของกิเลสต่างๆ - 27 พย 34.mp3

    592 สำรวจกิเลสในใจตนแล้วละเสีย - 6 มค 35.mp3

    593 พระธรรมทำใจให้บริสุทธิ์ - 13 กพ 35.mp3

    594 พิจารณาให้เห็นไตรลักษณญาน - 12 กพ 35.mp3

    595 อุบายทำจิตให้สงบ - 17 มีค 35.mp3

    596 เพราะหลงเหยื่อล่อจึงไม่เบื่อทุกข์ - 27 พค 35.mp3

    597 การใช้ปัญญาในทางพระพุทธศาสนา - 27 พค 35.mp3

    598 ขันติธรรมกับความสามัคคี - 9 มิย 35.mp3

    599 กฏธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายย่อมไปตามกรรม - 10 มิย 35.mp3

    600 อิทธิบาทธรรมทั้งสี่ - 16 กค 35.mp3

    601 เทศน์อบรม - 16 กค 35.mp3

    602 สุขทุกข์อยู่ที่จิตดวงเดียว - 14 กค 35.mp3

    603 อบรมพระ เณร - 13 กค 35.mp3

    604 ตายเพราะความรัก - 17 กค 35.mp3

    605 หลับน้อยตื่นนาน - 5 สค 35.mp3

    606 ออกแสวงหาทางพ้นทุกข์ - 7 สค 35.mp3

    607 หอมด้วยศีลงามด้วยธรรม - 7 สค 35.mp3

    608 อิตถีมายากับเนกขัมมะบารมี - 8 สค 35.mp3

    609 บำเพ็ญประโยชน์สอนตัวเอง - 13 สค 35.mp3

    610 ทุกข์หนอๆ - 8 สค 35.mp3

    611 โลกธรรมแปด - 27 สค 35.mp3

    612 ที่พึงอันประเสริฐของผู้รักตน - 3 กย 35.mp3

    613 สร้างฐานของชีวิต - 11 กย 35.mp3

    614 แดนเกิดแห่งทุกข์ - 8 ตค 35.mp3

    615 เมื่อจิตสงบย่อมพบความจริง - 25 ตค 35.mp3

    616 จะเป็นสุขก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนไปก่อน - 20 ธค 33.mp3

    617 ปัญหาต่างๆของชีวิตเกิดจากกิเลส - 10 มค 35.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย