พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )

    397 ขันติธรรมเป็นเครื่องเผากิเลส - 9 มีค 33.mp3

    398 มักน้อยสันโดษเป็นปัจจัย ๔ เสียสละเป็นสมณะที่ดี 16.mp3

    399 ธรรมวินัย ๘ ประการ - 5 พค 33.mp3

    400 ชีวิตคือการต่อสู้ - 2 เมย 33.mp3

    401 อบรมมาตุคาม การเรี่ยไร - 2 เมย 33.mp3

    402 จับให้มั่น คั้นให้ตาย สบายเอย - 3 เมย 33.mp3

    403 อย่าหลงผิดชีวิตจะเป็นหมัน - 14 กค 33.mp3

    404 เหตุปัจจัยของชีวิต - 15 เมย 33.mp3

    405 ความดีคนดีทำง่าย - 19 เมย 33.mp3

    406 สุขทุกข์อยู่กับเหตุ - 20 เมย 33.mp3

    407 ค่าของคนคือคนทำงาน.mp3

    408 เทศน์อบรม - 2 เมย 33.mp3

    409 วิสาขะฤกษ์ - 8 พค 33.mp3

    410 ให้เคารพศีล วินัย เสียสละ - 7 พค 33.mp3

    411 คนเกียจคร้าน - 4 กค 33.mp3

    412 ธรรมนาวา - 7 กค 33.mp3

    413 สังขารที่เที่ยงย่อมไม่มี - 11 กค 33.mp3

    414 เมื่อจิตไม่ดี ชีวิตก็เสียเปล่า - 14 กค 33.mp3

    415 เทศน์อบรม - 27 สค 32.mp3

    416 เราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร - 12 กค 33.mp3

    417 เทศน์อบรม - 15 กค 33.mp3

    418 ผู้ใคร่ครวญในธรรมเป็นผู้เจริญ - 16 กค 33.mp3

    419 ผู้ชี้โทษเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ - 18 กค 33.mp3

    420 กิเลสมาร.mp3

    421 ขี้ไถทองคำ - 20 กค 33.mp3

    422 เทศน์อบรม - 20 กค 33.mp3

    423 ไม่ผิดศิลก็ไม่ผิดใจคน - 20 กค 33.mp3

    424 ขี้ไถทองคำ ศิล สมาธิ ปัญญา - 20 กค 33.mp3

    425 ธรรมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว - 27 กค 33.mp3

    426 เราปฏิบัติธรรมเพื่อชำระล้างกิเลส - 27 กค 33.mp3

    427 ตามรอยพุทธกันเถอะ - 28 กค 33.mp3

    428 เทศน์อบรม - 17 มิย 30.mp3

    429 การแสวงหาประโยชน์และความสุข - 28 กค 33.mp3

    430 สติสัมปชัญญะน้ำล้างความหลง - 29 กค 33.mp3

    431 ข้อปฏิบัติของนักบวช - 5 สค 33.mp3

    432 สละชีวิตเพื่อรักษาศิล - 6 สค 33.mp3

    433 การฝึกจิตเพื่อชีวิตที่สูงขึ้น - 6 สค 33.mp3

    434 เครื่องกำจัดโณคของจิต - 7 สค 33.mp3

    435 ความอ่อนน้อมเป็นคุณธรรมของนักบวช - 7 สค 33.mp3

    436 เมื่อไม่พิจารณาก็พาเราหลง - 8 สค 33.mp3

    437 สติควบจิตพิจารณษขันธ์ - 30 กค 33.mp3

    438 ภัยร้ายในตัณหา - 18 สค 33.mp3

    439 ความสุขที่ดวรแสวงหา - 20 กค 33.mp3

    440 ความยึดถือเป็นทุกข์ - 19 สค 33.mp3

    441 ทางไปสวรรค์ - 20 สค 33.mp3

    442 วันทำบุญอุทิศ - 20 สค 33.mp3

    443 ให้เห็นเป็นสภาวะธาตุ สภาวะธรรม - 21 สค 33.mp3

    444 อบรบกายวาจาใจ - 21 สค 33.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย