พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )

    100 รู้แจ้งในกาย - 4 มีค 31.mp3

    101 เทศน์อบรม - 5 เมย 31.mp3

    102 ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน - 5 เมย 31.mp3

    103 สอนจิตให้รู้เท่าในธรรมทั้งหลาย - 6 มค 31.mp3

    104 สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน - 4 เมย 31.mp3

    105 ความสิ้นกามทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง - 8 เมย 31.mp3

    106 สาราณิยธรรม 6 อย่าง - 10 เมย 31.mp3

    107 สะดุ้งต่อความตาย - 19 เมย 31.mp3

    108 เทศน์อบรม - 19 เมย 31.mp3

    109 หลักการฝึกอบรมของพระศาสดา - 29 มิย 31.mp3

    110 มุ่งความสงบ - 30 กค 31.mp3

    111 โทษแห่งโทสะ.mp3

    112 อบรบ ศีล สมาธิ ปัญญา - 2 กค 31.mp3

    113 เทศน์อบรม - 14 กย 31.mp3

    114 ข้อปฏิบัติธรรมสายกลาง - 3 กค 31.mp3

    115 อบรมจิตตภาวนา.mp3

    116 โอวาทอบรมภิกษุ-สมาเณร - 4 กค 31.mp3

    117 สติปัฏฐานธรรม - 4 กค 31.mp3

    118 โอวาทอบรมพระภิกษุ-สามเณร - 6 กค 31.mp3

    119 โอวาทอบรมภิกษุ-สามเณร - 3 กค 31.mp3

    120 พึ่งสำรวมใจให้ต่อเนื่องกัน - 7 กค 31.mp3

    121 สุขทุกข์อยู่ที่ใจดีหรือใจร้าย - 15 กค 31.mp3

    122 ผู้ใดไม่สำรวมจิตย่อมก่อทุกข์ให้ตน - 20 กค 31.mp3

    123 อุบายฝึกจิต - 20 กค 31.mp3

    124 อบรมจิตภาวนา (ลักษณะของขันธ์ 5) - 30 กค 31.mp3

    125 กิเลส - 30 กค 31.mp3

    126 แก่นแห่งชีวิต.mp3

    127 แนะนำข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิต - 3 สค 31.mp3

    128 เมื่อไม่รู้มันก็พาเราหลง - 5 สค 31.mp3

    129 ธาตุสี่ - 20 สค 30.mp3

    130 ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนา - 6 สค 31.mp3

    131 อุบายคลายอุปทาน - 7 สค 31.mp3

    132 ความเพียรของมหาบุรุษ - 9 สค 31.mp3

    133 เพ่งจิตมาดูธรรมของจริง - 10 สค 31.mp3

    134 บุคคลไม่ฝึกจิต ย่อมอยู่เป็นทุกข์ - 16 สค 31.mp3

    135 ควรถอนตนออกจากทุกข์ - 17 สค 31.mp3

    136 เราปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง - 29 สค 31.mp3

    137 ชีวิตจะตกต่ำถ้าเอากิเลสเป็นผู้นำ - 3 กย 31.mp3

    138 อบรม (ความเคารพ) - 1 กย 31.mp3

    139 คุณเคยพิจารณาอย่างนี้ไหม - 5 กย 31.mp3

    140 ธรรมะเป็นเครื่องขจัดกิเลส - 4 กย 31.mp3

    141 ความโลภ - 5 กย 31.mp3

    142 ธาตุสี่ ขันข์ห้า - 6 กย 31.mp3

    143 เครื่องขัดเกลากิเลส - 8 กย 31.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย